Regulamin kursu Instruktora Polskiej Ligi Nosework

Regulamin uczestnictwa w kursie instruktora Polskiej Ligi Nosework

Zakup kursu

 1. Organizatorem kursu jest Chilaland Sylwia Trambacz-Oleszak, NIP: 7792231491 oraz Centrum Edukacji Kynologicznej Zuzik Piotr Awencki, NIP: 1180788957
 2. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by przeprowadzić Szkolenie zgodnie z opisem kursu w tym, by zapewnić Uczestnikowi materiały szkoleniowe zgodnie z opisem kursu. Organizator gwarantuje dostęp do kompletnej wiedzy z zakresu prowadzenia treningów nosework na każdym poziomie zaawansowania.
 3. Uczestnik kursu powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz przestrzegać jego postanowień. Zakup uczestnictwa w kursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.
 4. Zgłoszenie uczestnictwa w kursie odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie wydarzenia o kursie na Facebooku oraz na stronie www.polskaliganosework.pl.
 5. Płatność za kurs należy uregulować przelewem na wskazany w mailu rachunek bankowy. Zadatek (500 zł) powinien być wpłacony w terminie do 7 dni od dnia otrzymania maila potwierdzającego zgłoszenie, w innym przypadku zgłoszenie uznaje się za nieważne.
 6. O kolejności zapisów decyduje kolejność wpłat.
 7. W przypadku rezygnacji z kursu przed jego rozpoczęciem zadatek nie podlega zwrotowi. W przypadku rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania Organizator zachowuje prawo do pełnej opłaty za kurs, jednakże możliwe jest dołączenie do kolejnej edycji i realizowanie kursu w terminie późniejszym – ten fakt należy zgłosić Organizatorowi na co najmniej dwa miesiące przed rozpoczęciem kolejnej edycji kursu.

Prawa i obowiązki uczestników kursu

 1. Pies uczestniczący w zajęciach musi być zdrowy oraz posiadać aktualne szczepienia.
 2. Suki w czasie cieczki mogą uczestniczyć w zajęciach, ale tylko z innymi sukami albo na koniec danego dnia.
 3. Psy wykazujące zachowania agresywne do ludzi nie mogą uczestniczyć w kursie.
 4. W trakcie zajęć pies powinien zawsze być pod kontrolą swojego przewodnika. Niedopuszczalne jest podchodzenie do innych uczestników kursu (chyba, że za ich zgodą) czy puszczanie psa luzem (chyba, że prowadzący wyrazi na to wyraźną zgodę).
 5. Za ewentualne szkody wyrządzone przez psa lub uszczerbek na zdrowiu samego psa odpowiada właściciel (odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania zwierzęcia – zgodnie z art. 431 § 1 Kodeksu cywilnego).
 6. W trakcie szkolenia nie stosujemy żadnych metod awersyjnych. Uczestnik stosujący przemoc wobec psa nie będzie mógł kontynuować kursu.
 7. W trakcie trwania kursu uczestnicy są zobowiązani do terminowego odrabiania zajęć domowych. Brak nadsyłania prac domowych w terminie skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu. Ćwiczenia praktyczne uczestnik jest zobowiązany wykonać zarówno ze swoim psem, jak i z zespołem który prowadzi (przewodnikiem i jego psem – innym niż ten, z którym ćwiczy kursant).
 8. Egzamin składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Jest jednakowy dla wszystkich osób biorących udział w kursie (uczestników kursu stacjonarnego z psem, bez psa oraz kursu online). Egzamin teoretyczny składa się z pytań otwartych (próg zaliczenia 75%). Egzamin praktyczny obejmuje: przeprowadzenie treningu technicznego z góry ustalonym celem z klientem (przewodnik i pies spoza kursu) oraz przygotowanie i omówienie ringu biorąc pod uwagę teorię zapachu. Dodatkowo każdy instruktor Polskiej Ligi Nosework musi zaliczyć przynajmniej jeden z zapachów na oficjalnych testach zapachowych. Może to zrobić w trakcie trwania kursu, przed jego rozpoczęciem lub w dniu egzaminu.
 9. Po pozytywnym zdaniu egzaminów uczestnik otrzymuje dyplom potwierdzający zdobycie uprawnień do bycia instruktorem Polskiej Ligi Nosework. Instruktorzy Polskiej Ligi Nosework mogą organizować i samodzielnie sędziować Testy Zapachowe Polskiej Ligi Nosework oraz zawody treningowe. Instruktorzy Polskiej Ligi Nosework mają prawo do przekazania namiarów na swoje szkoły, które zostaną zamieszczone na stronie www.polskaliganosework.pl oraz do promowania swojej szkoły w mediach społecznościowych PLN.
 10. Uczestnicy, którym nie uda się zaliczyć egzaminu ze swoją edycją, mają szansę podejść do niego z edycją bezpośrednio następującą po niej. Biorą wtedy udział (bezpłatnie) w kursie online i ponownie muszą zaliczyć cały kurs (wraz ze wszystkimi pracami domowymi). Trzecie podejście wymaga od kursanta zapisania się ponownie na kurs i opłacenia go. Chęć ukończenia kursu z inną edycją niż następna będzie traktowana jako trzecie podejście
 11. 11. W przypadku wykazania, że instruktor Polskiej Ligi Nosework stosuje w treningu nosework metody awersyjne lub współpracuje ze szkołą stosującą takie metody, traci on prawo do posługiwania się tytułem „instruktora Polskiej Ligi Nosework”, cofnięte zostaną uprawnienia przysługujące instruktorom Polskiej Ligi Nosework oraz jego dane zostaną usunięte ze strony internetowej Polskiej Ligi Nosework.
 12. W przypadku stwierdzenia istnienia konfliktu interesów (organizowanie konkurencyjnych zawodów nosework) dane instruktora również zostaną usunięte ze strony www.polskaliganosework.pl .
 13. Instruktor jest zobowiązany minimum raz w roku kalendarzowym zorganizować testy zapachowe Polskiej Ligi Nosework. niewypełnienie tego obowiązku także będzie skutkował usunięciem danych instruktora z naszej strony internetowej.
 14. Każdorazowe wykorzystanie regulaminu zawodów Polskiej Ligi Nosework bez zezwolenia jego autorów jest naruszeniem praw autorskich i skutkować będzie odpowiednimi czynnościami prawnymi.

Ochrona danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Chilaland Sylwia Trambacz-Oleszak oraz Centrum Edukacji Kynologicznej Zuzik Piotr Awencki. Kontakt z administratorem: sylwia.trambacz@gmail.com,  Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w celu realizacji kontaktu (art. 6 ust. 1 lit f RODO) oraz zawarcia i realizacji szkolenia (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Odbiorcami Twoich danych mogą być podmioty świadczące usługi księgowe. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji kontaktu, a w zakresie w jakim dotyczą szkolenia, przez czas niezbędny do jego realizacji, a po jego zakończeniu przez okres wymagany przepisami prawa (przedawnienie roszczeń). Masz prawo do wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania opartego o art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Masz prawo do żądania od administratora uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, a niepodanie ich uniemożliwi zawarcie kontaktu lub realizację szkolenia.